Badplats Ängsholmsbadet

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Ängsholmsbadet ligger i Täby i Stockholms län. Badplatsen ligger på västra sidan av Rönningesjön i Gribbylund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km².

Det är en välbesökt och populär stor badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 samt 2009 som bra och 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra. Inför badsäsongen 2010 har badet fått Blå flagg (se hemsidan Håll Sverige Rent) Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Ängsholmsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger vid Rönningesjöns västra sida i Gribbylund, Täby kommun. Det är en stor badplats som sträcker sig ca 300 m runt Ängsholmen. På båda sidorna finns stora badbryggor och vid den norra badplatsen finns ett hopptorn. Den södra badplatsen utgörs av en ca 60 m lång sandstrand med en baddel för barn. Hela badplatsen kantas av stenar, vass och omges av Ängsholmsparken som består av stora gräsytor, träd och buskar. Nordväst om badplatsen finns ett koloniområde. Rönningesjön är en populär fiskesjö. Service Vid badplatsen finns omklädningsrum, toalett, grillplatser, sopptunnor och bouleplan. I anslutning till badet finns cykelparkering, basketplan, fotbollsplan, lekplats, kiosk, parkeringsplatser. Kvalitet Rönningesjön har en sjöyta av 0,62 km² och sjövolymen är 2,007 Mm³. Maxdjupet i sjön är 4,5 meter medan medeldjupet ligger på 2,5 meter. Den totala mängden växtplankton och klorofyll är måttlig framför allt under sommarperioden. De fysikalisk kemiska förhållandena klassas som otillfredsställande. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.459 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.102 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Badvattenprofil för Ängsholmsbadet Södra Roslagens miljö- och Badplatsen ligger vid Rönningesjöns västra sida i Gribbylund, Täby kommun. Det är en stor badplats som sträcker sig ca 300 m runt Ängsholmen. På båda sidorna finns stora badbryggor och vid den norra badplatsen finns ett hopptorn. Den södra badplatsen utgörs av en ca 60 m lång sandstrand med en baddel för barn. Hela badplatsen kantas av stenar, vass och omges av Ängsholmsparken som består av stora gräsytor, träd och buskar. Nordväst om badplatsen finns ett koloniområde. Rönningesjön är en populär fiskesjö.Vid badplatsen finns omklädningsrum, toalett, grillplatser, sopptunnor och bouleplan. I anslutning till badet finns cykelparkering, basketplan, fotbollsplan, lekplats, kiosk och parkeringsplatser.

Vattnet i Ängsholmsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,8°C uppmätt 2020-07-20.

Vattenkvalitet: Rönningesjön har en sjöyta av 0,62 km² och sjövolymen är 2,007 Mm³. Maxdjupet i sjön är 4,5 meter medan medeldjupet ligger på 2,5 meter. Den totala mängden växtplankton och klorofyll är måttlig framför allt under sommarperioden. De fysikalisk kemiska förhållandena klassas som otillfredsställande.

Ängsholmsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 22°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 21.8°C Tjänligt Ingen uppgift 90 30
2020-07-15 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift 15 28
2020-06-29 26.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift <40 <140
2020-06-29 26.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 40 140
2020-06-08 - Tjänligt Ingen uppgift 7 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
20.5°C  (2018-07-06)
18°C  (2020-06-01)
20°C  (2020-07-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Baddy 2020-07-26

Vilseledande information. Uppdatera ofta

Badplatser i närheten av Ängsholmsbadet

Skavlöten

Badplatsen ligger på nordöstra sidan av Rönningesjön i Löttingelund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km². Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 som bra och 2009 samt 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra.
Läs mer…

Hägernäsbadet

Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Hägernäs, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Hägernäsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger vid norra delen av Stora Värtan, i Lilla Värtan, vid Hägernäs strand, Täby kommun. Badplatsen utgörs av en ca 150 m lång sandstrand och omges av gräsytor, träd och buskar. Det finns en badbrygga i anslutning till badet och bottnen utgörs av sand. Båda ändarna av stranden kantas av vass. Omgivningen består av bebyggelse och promenadstråk. Badplatsen kan nås via kommunala färdmedel. Service I anslutning till badet finns en utomhusdusch, lekplats, toaletter i ett servicehus, papperskorgar, ett större cykelställ samt parkering. Kvalitet Stora Värtan är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Den totala mängden av växtplankton och klorofyll är måttlig hög. Under sommaren är kvävehalterna måttliga medan fosforhalterna samt siktdjupet klassas som otillfredställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009). Typ av bad EU-bad, Endast uppdatering av badplatsens namn N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59,442 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18,13 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Utmärkt kvalitet 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Pumpstation för avloppsvatten. Nordöst om badplatsen finns en pumpstation (P12) som tar emot avloppsvatten från närområdet. Avloppsvattnet pumpas vidare via avloppsledningsnätet till Käppala avloppsreningsverk. Området kring pumpstation utgör bräddpunkt (B12). Badvattenpro
Läs mer…

Medley Tibblebadet

Badplats Medley Tibblebadet ligger i Täby i Stockholms län.
Läs mer…

Näsaängsbadet

Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Näsbypark, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en bukt vid Lilla Värtan i Näsbypark, Täby kommun och gränsar mot Stora Värtan. Den omgivande marken utgörs av parken Näsa äng där vegetationen består framför allt av öppna gräsytor samt trädungar av bland annat klibbal, ekar och rosbuskage. Badet består av ca 150 m lång sandstrand med relativt långgrund sandbotten och kantas både i norr och söder av vass. Nordost om badplatsen ligger en mindre båtbrygga. Omgivningen består av villaområden. Service Vid badplatsen finns torrtoa, papperskorgar, utomhusdusch, lekplats samt parkering. Kiosk och möjlighet till omklädnad finns vid Näsbyparks tennisklubb ca 100 m väster om badplatsen. Kvalitet Stora Värtan är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Den totala mängden av växtplankton och klorofyll är måttlig hög. Under sommaren är kvävehalterna måttliga medan fosforhalterna samt siktdjupet klassas som otillfredställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.42600 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.10620 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Utmärkt kvalitet 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Förorening av djurspillning. De stora gräsytorna i parken Näsa äng lockar till sig andfåglar och gäss. Vid regn kan djurspillningen sköljas ut i vattnet. Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Rosla
Läs mer…

Rösjöbadet

Badplatsen ligger på östra sidan av Rösjön i Skarpäng, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,32 km² med delar av ytan i Sollentuna och Danderyds kommuner. Rösjön på Täbysidan är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt vilket är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…