Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Farstanäsbadet

Badplats Farstanäsbadet ligger i Södertälje i Stockholms län. Farstanäs är det enda av Södertäljes EU-bad som har utmärkelsen Blå Flagg. Utmärkelsen innebär att badplatsen förutom god badvattenkvalitet och välordnade förhållanden i övrigt, kan erbjuda andra aktiviteter än bad.

Badplatsen besväras till viss del av föroreningskällor som exempelvis ytvattenavrinning från omkringliggande ytor samt Vaskabäckens utlopp till Vaskhusviken. Vidare är Farstanäs ett EU bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster per dag. Badplatsen används även frekvent av campinggäster då stranden är belägen i anslutning till en campingplats.

Farstanäs är det enda av Södertäljes EU-bad som har utmärkelsen Blå Flagg. Utmärkelsen innebär att badplatsen förutom god badvattenkvalitet och välordnade förhållanden i övrigt, kan erbjuda andra aktiviteter än bad. En ingående beskrivning av de krav som ställs på Blå-Flagg-bad framgår av Håll Sverige Rents hemsida . Farstanäs är en cirka 300 meter lång sandstrand som omges av stora gräsytor med inslag av träd/buskar och en campingplats. Badplatsen är lokaliserad på en udde i Vaskhusviken (Näslandsfjärden) och sjöbottnen består till största delen av sand. I de södra delarna av badplatsen finns en brygga.

Vid badplatsen finns en brygga med hopptorn, båtuthyrning, toaletter, omklädningsrum, lekutrustning, vattenrutschbana, kiosk, servering, parkeringsplats med parkeringsavgift och en campingplats.

Vattnet i Farstanäsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Näslandsfjärden (Vaskhusviken) uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015 (jämfört med de halterna som legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009).Den ekologiska statusen i vattenförekomsten har klassificerats som måttlig, otillfredsställande samt dålig, och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Övergödning av vattenmiljön har många effekter och det kommer att krävas flera åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår God ekologisk status. För att biologiska kvalitetsparametrar som påverkas av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med planering och genomförande av åtgärder samt a

Farstanäsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej <9 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Maria blayton 2018-07-19

Väldigt mysig badplats där det fläktar skönt o harmoniskt .....

Badplatser i närheten av Farstanäsbadet

Himmerfjärden, Sandviken

Badplatsen är ett havsbad beläget vid Skanssundet. Badplatsen har en sandstrand som är cirka 200 meter lång. Här finns grillplatser, kiosk och toaletter.
Läs mer…

Bränningestrand

Badplats Bränningestrand ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Tvetagårdens vandrarhem SVIF

Badplats Tvetagårdens vandrarhem SVIF ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Näsets Udde-Glashyttan

Badplats Näsets Udde-Glashyttan ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Måsnaren, Eklundsnäsbadet

Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand. Badplatsen är omgiven av skog och det finns en campingplats i nära anslutning till stranden. Eklundsnäs är ett EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster ner i snitt per dag under badsäsong.
Läs mer…